Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

COVID-19 – dočasná aktualizace obchodních podmínek v souvislosti s aktuální situací ohledně koronaviru Covid-19 - ZDE

Obchodní podmínky

I.

Úvodní ustanovení

 

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) vydává na základě § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) obchodní společnost A Spirit a.s., IČ: 257 08 716, se sídlem v Praze 4, Vrbova 1427,
PSČ: 147 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5634, tel.: 225 110 111, fax: 225 110
199, email: info@yshop.cz (dále také jen „společnost A Spirit a.s.“), jako prodávající dále uvedených produktů, pro stanovení
předpokladů, podmínek a náležitostí k přípravě a realizaci svých obchodů. Tyto Podmínky se uplatní na veškeré právní vztahy
vznikající mezi společností A Spirit a.s. jako prodávajícím na straně jedné a Kupujícím na straně druhé v souvislosti s prodejem Zboží
(co se rozumí Zbožím pro účely těchto Podmínek, je uvedeno v čl. II. odst. 8. těchto Podmínek).
2. Další informace o společnosti A Spirit a.s. jsou uvedeny zejména na webových stránkách http://www.yshop.cz.
3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
4. Kupující si je vědom, že mu koupí Zboží, jež jsou v obchodní nabídce společnosti A Spirit a.s., nevznikají žádná práva na používání
registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log atd. společnosti A Spirit a.s nebo smluvních partnerů společnosti A Spirit a.s.,
není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

5.  Tyto Podmínky se dále neuplatní v případě, že zákazník využije na webových stránkách http://www.yshop.cz služby "partnerský prodej", neboť v takovém případě se smlouva neuzavírá se společností A Spirit a.s., ale v provozovně smluvního partnera společnosti A Spirit a.s. a s tímto smluvním partnerem (dále jen „Partnerský prodej” a „smluvní partner”); v případě Partnerského prodeje se tak nejedná o uzavírání smlouvy distančním způsobem ani o smlouvu uzavíranou mimo obchodní prostory, neboť smlouva je uzavírána zákazníkem až v provozovně smluvního partnera s tímto smluvním partnerem a v takovém případě (je-li smlouva uzavřena v provozovně smluvního partnera a nedohodne-li se zákazník se smluvním partnerem výslovně jinak) nemá zákazník právo odstoupit od této smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy/převzetí zboží ve smyslu ust. § 1829 občanského zákoníku ani nemá žádná jiná práva dle ust. § 1820 až 1840 občanského zákoníku; v případě Partnerského prodeje zákazník nemá žádná práva ani povinnosti vůči společnosti A Spirit a.s., práva a povinnosti zákazníka jsou v případě Partnerského prodeje upraveny ve smlouvě uzavírané mezi zákazníkem a smluvním partnerem v provozovně smluvního partnera a jinak se řídí ustanoveními občanského zákoníku; v případě Partnerského prodeje musí zákazník řešit veškeré své případné nároky z odpovědnosti za vady či jiné nároky vyplývající ze smluvního vztahu výlučně se smluvním partnerem, v jehož provozovně byla uzavřena smlouva, a společnost A Spirit a.s. není ani povinna ani oprávněna do tohoto smluvního vztahu mezi zákazníkem a smluvním partnerem nijak zasahovat ani není oprávněna přebírat od zákazníka zboží k reklamaci apod.
 

II.

                                                                                                                                  Použité pojmy a termíny

1. „Dodacím listem“ se rozumí dokument blíže specifikovaný v čl. VI. odst. 4. těchto Podmínek.
2. „Kupní smlouvou“ se rozumí smlouva uzavřená mezi společností A Spirit a.s. a Kupujícím, jejímž předmětem je prodej a koupě Zboží.
Kupní smlouvou se společnost A Spirit a.s. zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt
vlastnické právo k němu, a Kupující se zavazuje, že Zboží převezme a zaplatí společnosti A Spirit a.s. kupní cenu. Kupní smlouva je
uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu Kupní smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad
pojmů má přednost výklad Kupní smlouvy v českém jazyce.
3. „Kupní cenou“ se rozumí cena Zboží, na které se smluvní strany Kupní smlouvy dohodly.
4. „Kupujícím“ je osoba, která v souladu s těmito Podmínkami kupuje Zboží od společnosti A Spirit a.s. Vzhledem k platné právní úpravě
se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. Spotřebitelem je ve smyslu ust. § 419 občanského
zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá
smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost
živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této
činnosti za podnikatele. Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související
s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná
jménem nebo na účet podnikatele.
5. „Objednávkou“ se rozumí jednostranné právní jednání Kupujícího učiněné vůči společnosti A Spirit a.s. s cílem uzavřít se společností
Spirit a.s. Kupní smlouvu. Před podáním Objednávky, jež je Kupujícím činěna s použitím elektronických prostředků, je Kupujícímu
umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do Objednávky vložil.
6. „Prodávajícím“ je společnost A Spirit a.s., která při uzavírání a plnění Kupních smluv jedná v rámci své obchodní nebo jiné
podnikatelské činnosti.
7. „Reklamací“ se rozumí jednostranné právní jednání Kupujícího směřující k vytknutí vad(y) Zboží a k uplatnění konkrétního práva
(práv) z vadného plnění. Vadu lze vytknout buď označením vady Zboží, nebo popsáním projevu vady.
8. „Zbožím“ se rozumí zboží nabízené a dodávané společností A Spirit a.s. v souladu s jejím předmětem podnikání. Jedná se zejména o
oblečení, propagační předměty a jiné doplňky k motocyklům. Specifikace objednaného Zboží se co do množství a druhu vždy uvádí na
Objednávce, daňovém dokladu (faktuře) a Dodacím listu. Tyto Podmínky neplatí pro nákup a prodej motocyklů, skútrů a náhradních
dílů k nim (na jejich prodej a koupi se vztahují jiné obchodní podmínky společnosti A Spirit a.s., které jsou taktéž k dispozici na
webových stránkách společnosti A Spirit a.s. (http://www.yshop.cz)). 

III.

Sdělení před uzavřením Kupní smlouvy

 

1. Společnost A Spirit a.s. sděluje v souladu s ust. § 1820 občanského zákoníku, že:
a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle
podmínek operátora Kupujícího, společnost A Spirit a.s. si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká případných nákladů na
dodání Zboží Kupujícímu, jak je blíže popsáno níže v těchto Podmínkách),
b) požaduje úhradu celé Kupní ceny před převzetím Zboží Kupujícím,
c) ceny Zboží jsou na webových stránkách provozovaných společností A Spirit a.s. uváděny včetně daně z přidané hodnoty, včetně
veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání Zboží se liší podle zvolené metody dodání Zboží;
v případě osobního odběru je náklad na dodání Zboží 0,- Kč,
d) v případě, že Kupující je spotřebitelem, má takový Kupující právo od Kupní smlouvy, jež byla uzavřena prostřednictvím
prostředku(ů) komunikace na dálku, odstoupit, a to za podmínek, ve lhůtách a způsobem, jak je blíže popsáno v čl. VIII. těchto
Podmínek,
e) v případě odstoupení od Kupní smlouvy ponese Kupující (a to i Kupující, který je spotřebitelem) náklady spojené s navrácením
Zboží, a jde-li o Kupní smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení Zboží, jestliže
toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,
f) v případě, že Kupující, který je spotřebitelem, má stížnost, může tuto uplatnit u společnosti A Spirit a.s., jak je blíže popsáno v čl.
X. těchto Podmínek, příp. se lze obrátit se stížností na příslušné orgány dohledu nebo státního dozoru (viz zejména čl. X. těchto
Podmínek).

IV.

Kupní smlouva

(následující ustanovení čl. IV. těchto Podmínek platí pro Kupní smlouvy
uzavírané ústně či písemně v Provozovně nebo elektronicky prostřednictvím elektronické pošty (emailu))
1. Výběr Zboží, o které má Kupující zájem, provede Kupující Objednávkou. Zboží, jež v okamžiku provedení Objednávky společnost
Spirit a.s. nabízí, je uvedeno na webových stránkách společnosti A Spirit a.s. http://www.yshop.cz nebo je vystaveno či jinak
zpřístupněno v provozovně společnosti A Spirit a.s. na adrese Vrbova 1427/19, PSČ: 147 00, Praha 4 – Braník (dále jen „Provozovna“).
2. Objednávku je možné učinit přímo v Provozovně, a to ústně či písemně vyplněním a podepsáním formuláře, jež je v Provozovně
k dispozici, nebo elektronicky prostřednictvím elektronické pošty (emailu). Objednávka musí obsahovat minimálně následující údaje:
a) označení společnosti A Spirit a.s., a to uvedením obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla,
b) jméno a příjmení Kupujícího, který je fyzickou osobou, název či obchodní firmu Kupujícího, který je právnickou osobou,
c) u Kupujícího, který je fyzickou osobou, jeho bydliště a sídlo, liší-li se od bydliště, u Kupujícího, který je právnickou osobou, jeho
sídlo,
d) u Kupujícího, který je podnikatelem, identifikační číslo a DIČ (má-li DIČ přiděleno),
e) označení Zboží (např. jeho číslo, název, jednotka a množství),
f) uvedení celkové Kupní ceny bez daně z přidané hodnoty,
g) uvedení celkové Kupní ceny s daní z přidané hodnoty,
h) forma úhrady Kupní ceny (viz čl. VII. těchto Podmínek),
i) forma dodání objednaného Zboží (viz čl. VI. těchto Podmínek),
j) místo převzetí Zboží Kupujícím,
k) v případě písemné Objednávky učiněné v Provozovně na předepsaném formuláři podpis Kupujícího (či jeho zástupce) a čitelně
napsané či natištěné jméno a příjmení osoby, která podpis učinila a
l) v případě písemné Objednávky učiněné v Provozovně na předepsaném formuláři podpis společnosti A Spirit a.s. vyjadřující
akceptaci Objednávky Kupujícího.
3. Objednávku, která neobsahuje všechny podstatné náležitosti uvedené výše v článku IV. odst. 2. těchto Podmínek (s výjimkou podpisu
společnosti A Spirit a.s. dle písm. l), jež společnost A Spirit a.s. na písemnou Objednávku připojí až v okamžiku, kdy se rozhodne
Objednávku akceptovat), je společnost A Spirit a.s. oprávněna odmítnout nebo vrátit Kupujícímu k doplnění a poskytnout mu k tomu
přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na Objednávku hledí, jako by nebyla nikdy učiněna.
4. Společnost A Spirit a.s. si vyhrazuje právo kdykoli prověřit oprávněnost Objednávky zejména zpětným telefonickým ověřením
totožnosti osoby, která učinila Objednávku. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku je společnost A Spirit a.s. oprávněna
Objednávku odmítnout, příp. od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit.
5. Akceptace Objednávky ze strany společnosti A Spirit a.s. může být učiněna ústně v případě ústní Objednávky učiněné v Provozovně,
písemně v případě písemné Objednávky učiněné v Provozovně na předepsaném formuláři nebo elektronicky prostřednictvím emailu
v případě Objednávky učiněné emailem. Akceptace Objednávky ze strany společnosti A Spirit a.s. může být ve všech případech
učiněna i takovým způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, že společnost A Spirit a.s. akceptovala Objednávku Kupujícího. Je-li
akceptace Objednávky činěna elektronicky prostřednictvím emailu, obdrží Kupující v tomto emailu i tyto Podmínky.
6. Není-li Kupující spotřebitelem nebo je-li Objednávka činěna ústně či písemně v Provozovně (a to v tomto případě bez ohledu na to,
zda Kupující je či není spotřebitelem), představuje Objednávka návrh Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy, za podmínek v ní a
v těchto Podmínkách uvedených. Kupní smlouva je v těchto případech uzavřena okamžikem, kdy společnost A Spirit a.s. v souladu s čl.
IV. odst. 5. těchto Podmínek akceptuje Objednávku Kupujícího.
7. Je-li Kupující spotřebitelem a Objednávku činí elektronicky prostřednictvím elektronické pošty (emailu), návrhem na uzavření Kupní
smlouvy je umístění nabízeného Zboží na webových stránkách společnosti A Spirit a.s. nebo jeho vystavení či jiné zpřístupnění
v Provozovně. Kupní smlouva je v těchto případech uzavřena učiněním Objednávky a přijetím Objednávky společností A Spirit a.s.
Akceptace Objednávky ze strany společnosti A Spirit a.s., jak je tato popsána v čl. IV. odst. 5. těchto Podmínek, nemá na vznik Kupní
smlouvy vliv.

V.

Kupní smlouva

(následující ustanovení čl. V. těchto Podmínek platí pro Kupní smlouvy
uzavírané prostřednictvím internetového obchodu společnosti A Spirit a.s. http://www.yshop.cz)
1. Výběr Zboží, o které má Kupující zájem, provede Kupující Objednávkou. Zboží, jež v okamžiku provedení Objednávky společnost
Spirit a.s. nabízí, je uvedeno na webových stránkách internetového obchodu společnosti A Spirit a.s. http://www.yshop.cz.
2. Objednávku je možné učinit prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webových stránkách internetového obchodu
společnosti A Spirit a.s. http://www.yshop.cz. Podmínkou platné Objednávky je vyplnění veškerých povinných údajů a náležitostí
uvedených v objednávkovém formuláři. Bez tohoto kompletního vyplnění Objednávky neumožní systém Kupujícímu takovou
Objednávku dokončit a odeslat.
3. Postup při uzavírání Kupních smluv prostřednictvím výše uvedeného internetového obchodu je následující:
Zboží je v internetovém obchodu rozděleno do 3 základních kategorií – „Na motorkáře“, „Na motorku“ a „Moto pneu“. Po
kliknutí na vybranou kategorii se zobrazí další podkategorie, do nichž je Zboží zařazeno. Zde je možné vyhledávat dle zadaných dalších
parametrů (např. pohlaví, druh oblečení, typ a značka motocyklu atd.). Po kliknutí na odkaz „Detail“ se zobrazí bližší informace o
vybraném Zboží (např. popis Zboží, skladová dostupnost, velikostní řada, nabízené barvy a cena Zboží včetně daně z přidané hodnoty).
Pokud se uživatel webových stránek internetového obchodu rozhodne, že chce jím vybrané Zboží nakoupit prostřednictvím
internetového obchodu, má možnost se zde nejprve zaregistrovat, čímž získá dodatečnou slevu jako registrovaný zákazník. Zboží je
samozřejmě možné nakupovat prostřednictvím internetového obchodu i bez této registrace. V pravém horním rohu úvodní stránky
http://www.yshop.cz je odkaz „Přihlášení do obchodu“, kde uživatel může provést svoji novou registraci, příp. se přihlásit pod svým
heslem, pokud již byla registrace učiněna dříve. Registrovaným zákazníkům je poskytována sleva v závislosti na druhu Zboží ve výši
3 až 10 % z Kupní ceny včetně daně z přidané hodnoty; slevu však nelze uplatňovat v případě výprodeje Zboží, akčních nabídek Zboží
či u Zboží, u něhož byla Kupní cena již snížena apod.; jednotlivé druhy slev nelze kumulovat. Pokud se uživatel rozhodne vybrané Zboží
koupit, stačí zadat počet vybraného Zboží a následně kliknout na odkaz s vyobrazením „Nákupního košíku“, čímž je vybrané Zboží
připraveno k objednání. Samotná Objednávka se provede tak, že v pravém horním rohu klikne uživatel na odkaz „Nákupní košík“, kde
uvidí všechno Zboží, které chce koupit. Následně provede uživatele objednávkový systém jednotlivými kroky, kde jsou uživatelem
zadávány informace nezbytné k uzavření Kupní smlouvy (např. informace o způsobu platby, o dodání Zboží atd.). Po odsouhlasení
všech údajů a zakliknutí souhlasu s obchodními podmínkami je možné Objednávku odeslat kliknutím na tlačítko „Odeslat
objednávku“. Objednávka je tím odeslána do systému společnosti A Spirit a.s., kde bude zpracována a zároveň objednávkový systém
automaticky přidělí této Objednávce číslo, které slouží jako identifikace pro případné řešení nejasností a dotazů, jež Kupující uvádí při
následném kontaktu se společností A Spirit a.s.
4. Společnost A Spirit a.s. následně zašle bez zbytečného odkladu na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce email
s akceptací Objednávky, jehož součástí budou i tyto Podmínky. Automaticky zasílané oznámení o přijetí Objednávky se nepovažuje za
akceptaci Objednávky, o které se hovoří v předcházející větě.
5. Není-li Kupující spotřebitelem, pak Objednávka představuje návrh Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy, za podmínek v ní a v těchto
Podmínkách uvedených. Kupní smlouva je v těchto případech uzavřena okamžikem, kdy společnost A Spirit a.s. v souladu s čl. V. odst.
4. těchto Podmínek akceptuje Objednávku Kupujícího.
6. Je-li Kupující spotřebitelem, návrhem na uzavření Kupní smlouvy je umístění nabízeného Zboží na webových stránkách internetového
obchodu společnosti A Spirit a.s. http://www.yshop.cz. Kupní smlouva je v těchto případech uzavřena učiněním Objednávky a přijetím
Objednávky společností A Spirit a.s. Akceptace Objednávky ze strany společnosti A Spirit a.s., jak je tato popsána v čl. V. odst. 4.
těchto Podmínek, nemá na vznik Kupní smlouvy vliv.
7. Společnost A Spirit a.s. si vyhrazuje právo kdykoli prověřit oprávněnost Objednávky zejména zpětným telefonickým ověřením
totožnosti osoby, která učinila Objednávku. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku je společnost A Spirit a.s. oprávněna
Objednávku odmítnout, příp. od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit.

 

VI.

Dodací podmínky
 

1. Kupující je povinen převzít dodané Zboží.
2. Zboží může Kupující převzít buď osobně v Provozovně nebo mu bude zasláno prostřednictvím dopravce (
GLS – General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., IČ: 260 87 961).
V případě, že je Zboží Kupujícímu zasíláno, je místem dodání Zboží adresa uvedená Kupujícím v Objednávce. V případě, že Kupující
uvede v Objednávce více adres, je společnost A Spirit a.s. oprávněna zaslat Zboží Kupujícímu na kteroukoli z nich. Pokud adresa
dodání je v Objednávce specifikována tak, že se předání Zboží Kupujícímu na uvedené adrese ukáže být nemožným nebo značně
obtížným, je místem dodání Zboží sídlo nebo bydliště Kupujícího, jež Kupující uvedl v Objednávce.
3. Při osobním odběru Zboží v Provozovně potvrdí Kupující převzetí Zboží společnosti A Spirit a.s. na Dodacím listu, a to způsobem
uvedeným v čl. VI. odst. 4. těchto Podmínek. Při osobním odběru Zboží v Provozovně nejsou Kupujícímu účtovány v souvislosti
s dodáním Zboží žádné poplatky, tj. náklady na dodání = 0,- Kč.
4. Dodací list má následující náležitosti:
a) číslo Dodacího listu,
b) označení společnosti A Spirit a.s., a to uvedením obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla,
c) jméno a příjmení Kupujícího, který je fyzickou osobou, název či obchodní firmu Kupujícího, který je právnickou osobou,
d) u Kupujícího, který je fyzickou osobou, jeho bydliště a sídlo, liší-li se od bydliště, u Kupujícího, který je právnickou osobou, jeho
sídlo,
e) u Kupujícího, který je podnikatelem, identifikační číslo a DIČ (má-li DIČ přiděleno),
f) datum vystavení Dodacího listu,
g) označení Zboží (např. jeho číslo, název, jednotka a množství),
h) označení Objednávky (minimálně datum učinění Objednávky a číslo Objednávky, bylo-li přiděleno).
Potvrzení na Dodacím listu o převzetí Zboží musí obsahovat řádné označení Kupujícího tak, aby na základě vypsaných či vytištěných
údajů bylo možné jednoznačně určit osobu Kupujícího, datum převzetí Zboží a podpis osoby, která převzetí potvrzuje, spolu
s vypsaným nebo vytištěným jménem a příjmením této osoby. Kupující nese plnou odpovědnost za dodržení uvedeného postupu a
správnost vyznačených údajů. Kupující plně odpovídá za to, aby Zboží bylo převzato oprávněnou osobou. V případě, že později dojde k
jakýmkoli pochybnostem o předání Zboží Kupujícímu z důvodu nejasného nebo nepřesného označení Kupujícího či osoby, která
potvrdila převzetí Zboží na Dodacím listu, považuje se Zboží za řádně předané Kupujícímu.
5. V případě zasílání Zboží Kupujícímu prostřednictvím obchodní společnosti
GLS – General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. jsou účtovány následující poplatky:
a) zasílání přepravní službou
GLS – General Logistics Systems Czech Republic s.r.o v rámci České republiky – cena 139,- Kč včetně daně z přidané hodnoty; zakoupí-li však
Kupující Zboží alespoň v hodnotě 1.500,- Kč včetně daně z přidané hodnoty, není uvedený poplatek ve výši 139,- Kč účtován;
b) zasílání přepravní službou
GLS – General Logistics Systems Czech Republic s.r.o v rámci Slovenské republiky – cena 199,- Kč včetně daně z přidané hodnoty; zakoupí-li
však Kupující Zboží alespoň v hodnotě 3.000,- Kč včetně daně z přidané hodnoty, není uvedený poplatek ve výši 199,- Kč
účtován.
6. V případě zasílání Zboží prostřednictvím dopravce
GLS – General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. je Kupující povinen bezprostředně při dodání překontrolovat stav
zásilky (počet balíků a neporušenost obalu) a je-li vše v pořádku, zásilku od dopravce oproti podpisu předávacího dokladu převzít.
Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s Kupní smlouvou tím, že zásilka má porušený vnější obal nebo je
poškozená. Poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu oznámit společnosti A Spirit a.s. (například faxem, emailem, poštou),
sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, emailem, nebo poštou společnosti A Spirit a.s.
Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva Zboží Reklamovat, dává však
společnosti A Spirit a.s. možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s Kupní smlouvou.
7. V případě zasílání Zboží prostřednictvím dopravce
GLS – General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. je součástí zásilky daňový doklad (faktura), která v těchto případech
slouží ve vztahu mezi Kupujícím a společností A Spirit a.s. jako dodací list (tj. faktura v těchto případech plní i účel, který plní Dodací
list v případě osobního odběru Zboží).
8. Společnost A Spirit a.s. dodává objednané Zboží, které má na skladě, v přiměřené lhůtě, obvykle do pěti (5) pracovních dnů od
uzavření Kupní smlouvy. Zboží, které nemá společnost A Spirit a.s. skladem, dodává společnost A Spirit a.s. v přiměřené lhůtě, obvykle
do pěti (5) pracovních dnů poté, co toto Zboží obdrží společnost A Spirit a.s. od svých dodavatelů. V obou případech však platí, že
Zboží je předáváno Kupujícímu až poté, co společnost A Spirit a.s. obdrží celou platbu za odebrané Zboží.
9. Při osobním odběru Zboží v Provozovně je Kupující povinen Zboží vyzvednout (převzít) do 5 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží
informaci o tom, že Zboží je připraveno k vyzvednutí.

VII.

Kupní cena a platební podmínky
 

1. Kupní cena včetně daně z přidané hodnoty je vždy vyznačena pro koupené Zboží na daňovém dokladu (faktuře) vystaveném
společností A Spirit a.s.
2. Společnost A Spirit a.s. je povinna po uzavření Kupní smlouvy vyzvat bez zbytečného odkladu Kupujícího k úhradě Kupní ceny, příp. i
k zaplacení nákladů na dodání Zboží Kupujícímu (viz čl. VI. těchto Podmínek). Je-li Zboží zasíláno do Slovenské republiky
prostřednictvím dopravce, bere Kupující na vědomí, že Kupní cenu a případné náklady na dodání Zboží je Kupující povinen hradit
v Eurech, a to dle kursu vyhlášeného
dle obchodního kurzu stanoveného společností A Spirit, a.s.
3. Kupní cena, jakož i případné náklady na dodání Zboží Kupujícímu musí být vždy uhrazeny v plném rozsahu před předáním Zboží
Kupujícímu.
4. Při osobním odběru Zboží v Provozovně, jakož i při předávání Zboží Kupujícímu prostřednictvím dopravce je možné Kupní cenu
zaplatit v hotovosti nebo platební kartou. Kupní cenu je taktéž možné zaplatit převodem z bankovního účtu na bankovní účet
společnosti A Spirit a.s.
5. Kupující obdrží řádný daňový doklad (fakturu) nejpozději společně se Zbožím.
6. V případě, kdy Kupující zaplatí Kupní cenu a společnost A Spirit a.s. posléze není schopna zajistit dodání Zboží, vrátí společnost A Spirit
a.s. neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu
jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem atd.), nesmí však překročit dobu 15 dnů od okamžiku, kdy Kupující sdělil
společnosti A Spirit a.s. způsob, jakým chce vynaložené prostředky vrátit.
7. Ocitne-li se Kupující v prodlení se zaplacením Kupní ceny a/nebo nákladů na dodání Zboží u jednotlivé dodávky Zboží, je společnost
Spirit a.s. oprávněna na Kupujícím požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý, byť jen započatý, den
prodlení. Trvá-li prodlení Kupujícího dle předcházející věty déle než 30 kalendářních dnů, je společnost A Spirit a.s. oprávněna od
Kupní smlouvy odstoupit. Společnost A Spirit a.s. je oprávněna požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou
se vztahuje smluvní pokuta. Společnost A Spirit a.s. je oprávněna domáhat se náhrady škody přesahující smluvní pokutu. Kupující je
povinen zaplatit smluvní pokutu i v případě, že prodlení s úhradou Kupní ceny a/nebo nákladů na dodání Zboží nezavinil.

VIII.

Odstoupení od Kupní smlouvy
 

1. Společnost A Spirit a.s. je oprávněna odstoupit od uzavřené Kupní smlouvy zejména v případech podstatného porušení Kupní smlouvy
ze strany Kupujícího. Za podstatné porušení Kupní smlouvy ze strany Kupujícího se považuje zejména:
a) situace blíže popsaná v čl. IV. odst. 4. těchto Podmínek,
b) situace blíže popsaná v čl. V. odst. 7. těchto Podmínek,
c) situace blíže popsaná v čl. VII. odst. 7. těchto Podmínek,
d) situace blíže popsaná v čl. X. odst. 16. těchto Podmínek,
e) porušení kterékoliv povinnosti Kupujícího uvedené v čl. VI. odst. 3. těchto Podmínek (tj. zejména situace, kdy Kupující odmítne
potvrdit převzetí Zboží na Dodacím listu, jakož i situace, kdy to odmítne učinit způsobem popsaným v čl. VI. odst. 4. těchto
Podmínek),
f) porušení povinnosti Kupujícího potvrdit dopravci převzetí Zboží (viz čl. VI. odst. 6. těchto Podmínek).
2. Následující ustanovení čl. VIII. odst. 3. až odst. 14. těchto Podmínek se vztahuje pouze na případy, kdy je Kupní smlouva uzavřena
s Kupujícím, který je spotřebitelem, prostřednictvím prostředku(ů) komunikace na dálku (viz § 1820 a násl. občanského zákoníku).
Na ostatní Kupující se následující ustanovení nevztahují!
3. Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle věty první běží v souladu s ust. § 1829
odst. 1 občanského zákoníku ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí Zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání částí, ode dne převzetí poslední dodávky Zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka Zboží, ode dne převzetí první dodávky Zboží.
4. Pro účely uplatnění práva Kupujícího na odstoupení od Kupní smlouvy musí Kupující o svém odstoupení od Kupní smlouvy informovat
společnost A Spirit a.s. formou jednostranného právního jednání, a to:
a) emailem na adresu info@yshop.cz,
b) poštou na adresu A Spirit a.s., Vrbova 1427, Praha 4, PSČ: 147 00,
Na webové stránce společnosti A Spirit a.s. (a to konkrétně zde:http://reklama.yshop.cz/Vzorový_formulář_pro_odstoupení_od_smlouvy_2014.pdf)
je umístěn vzorový formulář pro odstoupení od Kupní 
smlouvy, který je Kupující oprávněn (nikoli povinen) využít.
5. Jakmile společnost A Spirit a.s. obdrží odstoupení od Kupní smlouvy, potvrdí Kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě
jeho přijetí.
6. Využije-li Kupující právo odstoupit od Kupní smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení (tj. lhůta 14 dnů) za zachovanou, pokud
Kupující v jejím průběhu odešle společnosti A Spirit a.s. oznámení, že od Kupní smlouvy odstupuje.
7. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, je Kupující povinen zaslat nebo předat společnosti A Spirit a.s. bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Zboží, které od společnosti A Spirit a.s. obdržel, a to na své náklady (tj. přímé
náklady spojené s vrácením Zboží nese Kupující).
8. Zboží by měl Kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a
hodnotě, v jakém Zboží převzal.
9. Kupující odpovídá společnosti A Spirit a.s. pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než
je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
10. Rozhodne-li se Kupující pro odstoupení od Kupní smlouvy, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení Zboží doručit na adresu
sídla společnosti A Spirit a.s. spolu s přiloženým odstoupením s případným důvodem odstoupení od Kupní smlouvy (není podmínkou),
s číslem daňového dokladu a uvedením čísla bankovního účtu nebo s uvedením, zda-li částka bude odebrána v hotovosti.
11. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, vrátí mu společnost A Spirit a.s. bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení
od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky, vyjma nákladů na dodání Zboží (Kupující má totiž právo na dodání Zboží zdarma),
které od něho na základě Kupní smlouvy přijala. Pro vrácení peněžních prostředků použije společnost A Spirit a.s. stejný platební
prostředek, který použil Kupující pro provedení počáteční transakce, pokud Kupující výslovně neurčil jinak (viz čl. VIII. odst. 11. těchto
Podmínek). V žádném případě tím nevzniknou Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, společnost A Spirit a.s.
není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží společnosti
Spirit a.s. odeslal.
12. Kupující bere na vědomí, že jsou-li se Zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi společností A Spirit a.s. a Kupujícím
uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva Kupujícího odstoupit od Kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a
Kupující je povinen spolu s vráceným Zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto
nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení Kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného
obohacení dobře možné, má společnost A Spirit a.s. právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.
13. Kupující nemůže v souladu s ust. § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od
smlouvy a společnost A Spirit a.s. před uzavřením smlouvy sdělila Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení
od smlouvy,
b) o dodávce Zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli společnosti A Spirit a.s.
a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního
trhu nezávislých na vůli společnosti A Spirit a.s.,
d) o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení
jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud společnost A Spirit a.s. tato plnění poskytuje v určeném
termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího
před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a společnost A Spirit a.s. před uzavřením smlouvy sdělila Kupujícímu, že
v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

IX.

Práva a povinnosti z vadného plnění
 

1. Společnost A Spirit a.s. odevzdá Kupujícímu Zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány
plní společnost A Spirit a.s. v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z Kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
2. Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí Zboží jakostí nebo provedením odpovídat vzorku
nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené v Kupní smlouvě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Kupní smlouva. Určí-li
Kupní smlouva a vzorek jakost nebo provedení Zboží rozdílně, nikoli však rozporně, musí Zboží odpovídat Kupní smlouvě i vzorku nebo
předloze.
3. Není-li ujednáno, jak má být Zboží zabaleno, zabalí společnost A Spirit a.s. Zboží podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným
pro uchování Zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří společnost A Spirit a.s. Zboží pro přepravu.
4. Vyplývá-li z Kupní smlouvy nebo z povahy Zboží, že množství je určeno jen přibližně, určí přesné množství společnost A Spirit a.s. Má
se za to, že odchylka nesmí přesáhnout pět procent množství určeného v Kupní smlouvě.
5. Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené v čl. IX. odst. 1. a odst. 2. těchto Podmínek. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu
se považují i vady v dokladech nutných pro užívání Zboží.
6. Plyne-li z prohlášení společnosti A Spirit a.s. nebo z dokladu o předání, že společnost A Spirit a.s. dodala menší množství Zboží,
nevztahují se na chybějící Zboží ustanovení o vadách.
7. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až
později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou společnost A Spirit a.s. způsobila porušením své povinnosti. Povinnosti
společnosti A Spirit a.s. z případné záruky za jakost tím nejsou dotčeny.
8. Při předčasném plnění může společnost A Spirit a.s. odstranit vady do doby určené pro odevzdání Zboží. Výkonem svého práva nesmí
Kupujícímu způsobit nepřiměřené obtíže nebo výdaje. Právo Kupujícího na náhradu škody tím není dotčeno.
9. Ustanovení čl. IX. odst. 8. těchto Podmínek platí obdobně i pro vady dokladů.
10. Práva Kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou Kupující předal společnosti A Spirit a.s. To
neplatí, prokáže-li společnost A Spirit a.s., že na nevhodnost předané věci Kupujícího včas upozornila a Kupující na jejím použití trval,
nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohla zjistit.
11. Způsobil-li vadu Zboží postup společnosti A Spirit a.s. podle návrhů, vzorků nebo podkladů, které jí Kupující opatřil, použije se
ustanovení čl. IX. odst. 10. těchto Podmínek obdobně.
12. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Kupní
smlouvy. To neplatí, ujistila-li ho společnost A Spirit a.s. výslovně, že Zboží je bez vad, anebo zastřela-li vadu lstivě.
13. Kupující Zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci (Zboží) a přesvědčí se o jejích vlastnostech
a množství.
14. Odesílá-li společnost A Spirit a.s. Zboží, může Kupující odložit prohlídku do doby, kdy je Zboží dopraveno do místa určení.
15. Je-li Zboží během přepravy směrováno do jiného místa určení, anebo Kupujícím dále odesláno, aniž měl možnost Zboží prohlédnout, a
společnost A Spirit a.s. v době uzavření Kupní smlouvy věděla nebo musela vědět o možnosti takové změny místa určení, nebo
takového dalšího odeslání, může Kupující prohlídku odložit do doby, kdy je Zboží dopraveno do nového místa určení.
16. Je-li vadné plnění podstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci (nového Zboží) bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou Zboží
c) na přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo
d) odstoupit od Kupní smlouvy.
17. Kupující sdělí společnosti A Spirit a.s., jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.
Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu společnosti A Spirit a.s.; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se
ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li společnost A Spirit a.s. vady v přiměřené lhůtě (viz čl. IX. odst. 27. těchto Podmínek) či
oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo může
od Kupní smlouvy odstoupit.
18. Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení Kupní smlouvy.
19. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z
Kupní ceny.
20. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z Kupní ceny nebo neodstoupí od Kupní smlouvy, může společnost A Spirit a.s. dodat to, co
chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může společnost A Spirit a.s. odstranit podle své volby opravou Zboží nebo dodáním
nového Zboží; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
21. Neodstraní-li společnost A Spirit a.s. vadu Zboží včas nebo vadu Zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z Kupní ceny,
anebo může od Kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu společnosti A Spirit a.s.
22. Do odstranění vady nemusí Kupující platit část Kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
23. Při dodání nového Zboží vrátí Kupující společnosti A Spirit a.s. na náklady společnosti A Spirit a.s. Zboží původně dodané.
24. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového Zboží, nemůže-li Zboží vrátit v tom stavu, v jakém Zboží
obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady Zboží,
b) použil-li Kupující Zboží ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li Kupující Zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li Zboží, anebo pozměnil-li Zboží při obvyklém použití; stalo-li se
tak jen zčásti, vrátí Kupující společnosti A Spirit a.s., co ještě vrátit může, a dá společnosti A Spirit a.s. náhradu do výše, v níž měl
z použití Zboží prospěch.
25. Neoznámil-li Kupující vadu Zboží včas, pozbývá právo odstoupit od Kupní smlouvy.
26. Kupující je při Reklamaci povinen předložit doklad prokazující, že Zboží koupil u společnosti A Spirit a.s. (např. nákupní faktura) a
eventuálně na požádání i předcházející reklamační listy. Bez těchto dokladů nebude Reklamace uznána. Lhůta pro vyřízení reklamace
běží od předání/doručení Zboží společnosti A Spirit a.s. nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve
vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté, bez mechanických nečistot a kompletní.
27. Společnost A Spirit a.s. a Kupující se dohodli, že Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 60 dnů ode dne uplatnění Reklamace.
28. V případě neoprávněné Reklamace si společnost A Spirit a.s. vyhrazuje právo na úhradu nákladů spojených s posouzením
reklamované vady.
29. Jelikož společnost A Spirit a.s. je podnikatelem, uplatní se pro prodej Zboží vedle pravidel uvedených výše v tomto čl. IX. těchto
Podmínek i pravidla popsána níže v tomto čl. IX. odst. 30. až odst. 48. těchto Podmínek, ledaže je Kupujícím také podnikatel a při
uzavření Kupní smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti.
30. Plnění, která se při prodeji Zboží obvykle neposkytují, je třeba zvláště ujednat.
31. Dodá-li společnost A Spirit a.s. Zboží na místo určené Kupujícím, převezme Kupující Zboží při dodání; v ostatních případech převezme
Kupující Zboží při prodeji.
32. Nepřevezme-li Kupující věc v době uvedené v čl. IX. odst. 31. těchto Podmínek, náleží společnosti A Spirit a.s. úplata za uskladnění.
Není-li ujednána její výše, platí za ujednanou výše obvyklá.
33. Společnost A Spirit a.s. odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména společnost A Spirit a.s. odpovídá Kupujícímu,
že v době, kdy Kupující Zboží převzal,
a) má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které společnost A Spirit a.s. nebo výrobce
popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití společnost A Spirit a.s. uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle
používá,
c) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle
smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
34. Připouští-li to povaha koupě, má Kupující právo, aby bylo Zboží před ním překontrolováno nebo aby byly předvedeny jeho funkce.
35. U zuživatelného Zboží se vyznačí doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě, u Zboží podléhající rychlé zkáze, doba, po kterou lze Zboží
použít.
36. Má-li Zboží vadu, která nebrání užívat Zboží k určenému účelu, lze Zboží prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadného
Zboží. Společnost A Spirit a.s. Kupujícího upozorní, že Zboží má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.
37. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží v době 24 měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném
Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou
lze Zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.
38. Ustanovení čl. IX. odst. 37. těchto Podmínek se nepoužije
a) u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
c) u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy Zboží.
39. Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu společnost A Spirit a.s. v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají její povinnosti v
případě vadného plnění. Společnost A Spirit a.s. má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají
povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i svou obchodní firmu, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje
potřebné ke zjištění její totožnosti.
40. Je-li to potřebné, vysvětlí společnost A Spirit a.s. v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své
odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení společnost A Spirit a.s. zároveň uvede, že další práva
Kupujícího, která se ke koupi Zboží vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Nebrání-li
tomu povaha Zboží, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení Zboží obsahujícím uvedené údaje.
41. Ujednají-li společnost A Spirit a.s. a Kupující zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění, nepřihlíží se k takovému ujednání. To
neplatí, pokud společnost A Spirit a.s. a Kupující zkrátili tuto dobu na polovinu zákonné doby při koupi již použitého spotřebního
Zboží; ujednali-li si zkrácení větší, platí za ujednanou polovina zákonné doby. Společnost A Spirit a.s. a Kupující se dohodli na zkrácení
doby pro uplatnění práv z vadného plnění při koupi použitého spotřebního Zboží, a to na polovinu zákonné doby.
42. Nemá-li Zboží vlastnosti stanovené v čl. IX. odst. 33. těchto Podmínek, může Kupující požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud
to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu
součásti; není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu
odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.
43. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat
pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit.
44. Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu součásti Zboží nebo na
opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu společnost A Spirit a.s.
nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit součást Zboží nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že společnost A Spirit a.s. nezjedná
nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
45. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující
vadu sám způsobil.
46. Má-li Zboží vadu, z níž je společnost A Spirit a.s. zavázána, a jedná-li se o Zboží prodávané za nižší cenu nebo o Zboží použité, má
Kupující místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu.
47. Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu společnost A Spirit a.s. v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení
opravy a dobu jejího trvání.
48. Ujednají-li společnost A Spirit a.s. a Kupující ještě předtím, než Kupující může uplatnit právo z vady Zboží, že se jeho práva omezí nebo
že zanikají, nepřihlíží se k tomu.

X.

Ostatní a závěrečná ustanovení
 

1. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího převzetím Zboží. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující Zboží, ač mu s ním společnost A Spirit a.s. umožnila nakládat. Předá-li společnost A Spirit a.s. dopravci Zboží pro přepravu ke Kupujícímu v místě určeném Kupní smlouvou, přechází na Kupujícího nebezpečí škody předáním Zboží dopravci v tomto místě, a nebylo-li místo smluveno, předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Nebezpečí škody na Zboží určené podle druhu nepřejde na Kupujícího, který Zboží nepřevzal, dříve než Zboží bude pro účel Kupní smlouvy dostatečně odděleno a odlišeno od jiných věcí téhož druhu. Škoda na Zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit Kupní cenu, ledaže společnost A Spirit a.s. škodu způsobila porušením své povinnosti.
2. Společnost A Spirit a.s. a Kupující se dohodli, že u Zboží, které vyžaduje montáž či uvedení do provozu, může takovou montáž či uvedení do provozu provádět pouze společnost A Spirit a.s., výrobce takového Zboží, příp. jejich autorizované servisy. Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením Zboží do provozu, bude považována za vadu Zboží jen tehdy, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly provedeny společností A Spirit a.s., výrobcem, příp. jejich autorizovaným servisem; v ostatních případech nejde o vadu Zboží a negativní následky neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu tak jdou k tíži Kupujícího.
3. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, společnost A Spirit a.s. si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká případných nákladů na dodání Zboží Kupujícímu, jak je blíže popsáno výše v těchto Podmínkách).
4. Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího.
5. Dílčí plnění je přípustné a Kupující není oprávněn je odmítnout.
6. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě Kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Společnost A Spirit a.s. se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s Kupujícím, pokud je Kupující neodmítne.
7. Případné spory mezi A Spirit, a.s. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CSV .
Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde www.coi.cz/informace-o-adr/.
Než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak A Spirit, a.s. doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt http://www.yshop.cz/kontakty na A Spirit, a.s. pro vyřešení nastalé situace.
8. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
9. Je-li Kupující spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené těmito Podmínkami zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Není-li Kupující spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené těmito Podmínkami zejména občanským zákoníkem.
10. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů vykonává Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz). Společnost A Spirit a.s. je oprávněna k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
11. Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného Zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí společnosti A Spirit a.s. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které společnost A Spirit a.s. sama získala od výrobce či svého dodavatele.
12. Informace o Zboží a ceně uváděné společností A Spirit a.s. jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou u jednotlivého Zboží prezentovány včetně všech daní (např. daň z přidané hodnoty) a poplatků, kromě nákladů na dodání Zboží (ty jsou specifikovány v čl. VI. těchto Podmínek).
13. Společnost A Spirit a.s. nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu zaplacení Kupní ceny (od toho je třeba odlišovat náklady na dodání Zboží).
14. Stížnosti a připomínky Kupujícího, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi společností A Spirit a.s. a Kupujícím, vyřizuje společnost A Spirit a.s. v souladu s platnými předpisy, kdy stížnosti a připomínky může Kupující uplatnit v Provozovně, telefonicky na tel. čísle 225 110 111 či emailem na emailové adrese info@yshop.cz. Pokud je stížnost svým obsahem Reklamací, bude tato stížnost vyřízena jako Reklamace.
15. Tyto Podmínky jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách společnosti A Spirit a.s.http://www.yshop.cz/stranka/obchodni-podminky a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím. Podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na webových stránkách společnosti A Spirit a.s. v den uzavření Kupní smlouvy. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto Podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním Objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené Kupní smlouvy.
16. Informace o Kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující uzavřením Kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi společnosti A Spirit a.s. po úspěšném splnění Kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze; uvedené se netýká údajů, jejichž uchování vyžaduje jiný právní předpis pro účely např. daňové a účetní. Osobní údaje Kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujících společnost A Spirit a.s. nepředává žádné další osobě, výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje Kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení Zboží. Jednotlivé Kupní smlouvy jsou po svém uzavření společností A Spirit a.s. archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze společnosti A Spirit a.s.
17.Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícím při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním Kupních smluv (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sami.
18. Jestliže je Kupující v prodlení s převzetím Zboží a toto Zboží si nepřevezme ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou Kupujícímu společnost A Spirit a.s. poskytne, je společnost A Spirit a.s. oprávněna odstoupit od Kupní smlouvy.
19. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají před zněním těchto Podmínek přednost.
20. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 4. 4. 2016 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici elektronicky na http://www.yshop.cz/obchodni-podminky.

 

Kontaktní údaje prodávajícího: 

Adresa pro doručování:                                  A Spirit, a.s., Vrbova 1427/19, Praha 4, PSČ: 147 00, Česká republika

Adresa elektronické pošty:                 info@yshop.cz

Kontaktní telefon:                               +420 225 110 111