COVID-19: Dočasná aktualizace obchodních podmínek

Dočasná změna obchodních podmínek v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19

 

Vážení zákazníci,

v souvislosti se současnou zcela mimořádnou situací v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 jsme nuceni přistoupit k následujícím dočasným změnám našich obchodních podmínek, a to i z toho důvodu, že někteří naši dodavatelé se nachází v oblastech či státech, ve kterých došlo v důsledku pandemie k povinnému uzavření výrobních zařízení/provozoven výrobce nebo k takovému omezení zaměstnaneckých kapacit výrobce, že není možné některé požadavky na reklamace, které vyžadují zaslání vadného zboží k posouzení reklamce či k opravě výrobci, vyřizovat ani v maximálních lhůtách sjednaných v obchodních podmínkách (60 dnů od uplatnění reklamace u kupujících, kteří nejsou spotřebiteli) či v zákoně o ochraně spotřebitele (30 dnů od uplatnění reklamace).

Uvedené se týká zejména zboží od následujících výrobců:

AGV, ARAI, CARDO, DAINESE, DENALI, GIVI, HELD, HIGHWAY HAWK, RACERED, R&G RACING, RIZOMA, SIFAM.

S ohledem na skutečnost, že rozsah zboží, kterého se faktická omezení týkají, se může v průběhu času měnit, zavádíme níže uvedené změny obchodních podmínek pro všechny druhy zboží.

Až do odvolání proto platí následující změny obchodních podmínek oproti našim obecným obchodním podmínkám:

I.             Čl. IX. odst. 27. zní takto:

Společnost A Spirit a.s. a Kupující se dohodli, že Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 60 dnů ode dne uplatnění Reklamace; uvedená lhůta se prodlužuje automaticky o dobu trvání kterékoli z následujících okolností vzniklých v důsledku mimořádné situace v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19, které není společnost A Spirit a.s. schopna ovlivnit, max. však o dobu 60 dnů:

a) společnost A Spirit a.s. z důvodu povinného uzavření své provozovny nemůže vyřídit Reklamaci;

b) z důvodu povinného uzavření hranic či omezení průchodnosti hranic není možné Zboží zaslat výrobci k posouzení vady či k odstranění vady a/nebo zpět anebo si takové zaslání vyžádá výrazně delší dobu;

c) výrobce Zboží z důvodu povinného uzavření své provozovny/výrobny nemůže provést posouzení vady či odstranění vady; nebo

d) z jiných závažných důvodů na straně výrobce či společnosti A Spirit a.s. není možné vyřídit Reklamaci.

Výrobcem se pro účely tohoto ustanovení rozumí buď samotný výrobce Zboží nebo dodavatel Zboží, od kterého Zboží odebírá společnost A Spirit a.s.

II.            Čl. IX. odst. 29. zní takto:

Jelikož společnost A Spirit a.s. je podnikatelem, uplatní se pro prodej Zboží vedle pravidel uvedených výše v tomto čl. IX. těchto Podmínek i pravidla popsána níže v tomto čl. IX. odst. 30. až odst. 49. těchto Podmínek, ledaže je Kupujícím také podnikatel a při uzavření Kupní smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti.

III.          Čl. IX. odst. 48. zní takto:

„Ujednají-li společnost A Spirit a.s. a Kupující ještě předtím, než Kupující může uplatnit právo z vady Zboží, že se jeho práva omezí nebo že zanikají, nepřihlíží se k tomu, a to vyjma postupu dle ust. čl. IX. odst. 49, který řeší mimořádné situace.

IV.          Čl. IX. se doplňuje o odst. 49., který zní takto:

Společnost A Spirit a.s. a Kupující se dohodli, že Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace; uvedená lhůta se prodlužuje automaticky o dobu trvání kterékoli z následujících okolností vzniklých v důsledku mimořádné situace v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19, které není společnost A Spirit a.s. schopna ovlivnit, max. však o dobu 60 dnů:

a) společnost A Spirit a.s. z důvodu povinného uzavření své provozovny nemůže vyřídit Reklamaci;

b) z důvodu povinného uzavření hranic či omezení průchodnosti hranic není možné Zboží zaslat výrobci k posouzení vady či k odstranění vady a/nebo zpět anebo si takové zaslání vyžádá výrazně delší dobu;

c) výrobce Zboží z důvodů povinného uzavření své provozovny/výrobny nemůže provést posouzení vady či odstranění vady; nebo

d) z jiných závažných důvodů na straně výrobce či společnosti A Spirit a.s. není možné vyřídit Reklamaci.

Výrobcem se pro účely tohoto ustanovení rozumí buď samotný výrobce Zboží nebo dodavatel Zboží, od kterého Zboží odebírá společnost A Spirit a.s.

Bez ohledu na výše uvedené se naše společnost bude snažit vždy vyřizovat Vaše reklamace v nebližších možných termínech a o důvodech zdržení vyřízení Vaší reklamace a o očekávané době pominutí překážek vyřízení Vaší reklamace se Vás budeme snažit přiměřeně informovat. Výše uvedené dočasné změny obchodních podmínek berte prosím jako naši reakci na zcela mimořádnou situaci a pokud pro Vás uvedené změny nejsou akceptovatelné, vždy můžete se svou objednávkou vyčkat na pominutí mimořádných okolností v souvislosti. 

Děkujeme za pochopení